Wolne stanowiska bezmnożnikowe - Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska bezmnożnikowe

Wolne stanowiska bezmnożnikowe

Komendant Powiatowy Policji  w Kraśniku poszukuje kandydatów na stanowisko:

robotnik gospodarczy Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku

WYMIAR ETATU: 0,5

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kraśnik
 

ADRES URZĘDU:ul. Lubelska 83, 23-200 Kraśnik

 

WARUNKI PRACY

- praca  fizyczna, jednozmianowa,

- praca w pomieszczeniu,

- praca na wysokości do 3 metrów,

-dźwiganie ciężarów do 20 kg,

-czynniki chemiczne: chemia gospodarcza, budowlana i przemysłowa,

- czynniki biologiczne: mikroorganizmy.

 

ZAKRES ZADAŃ

 1. sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych komendy.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE wynikające z przepisów

 1. Wykształcenie: podstawowe

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 

 1. umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy,
 2. sumienność,
 3. odpowiedzialność .

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 1. CV i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 08  października  2019 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku
ul. Lubelska 83

23-200 Kraśnik

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy  Policji w Kraśniku, 23-200 Kraśnik ul. Lubelska  83 , tel. (81) 8262219, e-mail: kpp.krasnik@lu.policja.gov.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Komenda Powiatowa  Policji w Kraśniku, Kraśnik 23-200  ul. Lubelska 83   tel. (81) 8262269, e-mail: iod.krasnik@lu.policja.gov.pl
 3. Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy  oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 4. Informacje o odbiorcach danych: Komenda Wojewódzka Policji ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin
 5. Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 6. Uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

            art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

            art. 22art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 1. Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22.  Inne informacje:
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane .

INNE INFORMACJE:

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Techniki i metody selekcji:

- ocena złożonych dokumentów,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania.

Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone,.Wynagrodzenie zasadnicze w VII kategorii zaszeregowania w kwocie  1257,62 zł brutto, premia regulaminowa w wysokości 7,27%  wynagrodzenia zasadniczego plus dodatek z tytułu wysługi lat za pracę  w wymiarze  0,5 etatu.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 15°° bezpośrednio
w sekretariacie  KPP w Kraśniku lub przesłać pod adres:
Komenda Powiatowa  Policji w Kraśniku
ul. Lubelska  83 23-200  Kraśnik

z adnotacją na kopercie „ogłoszenie –robotnik gospodarczy ".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 081 826 22 19.

WZORY OŚWIADCZEŃ

 1. Oświadczenie  kandydata do pracy w związku z ubieganiem się o wolone stanowisko

Pliki do pobrania

 • Data publikacji 01.10.2019 14:31
  (doc 13.5 KB)

Metryczka

Data publikacji : 01.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Majewski Jednoosobowe Stanowisko Do Spraw Prasowo-Informacyjnych
do góry