Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Strona znajduje się w archiwum.

Skargi i wnioski

W Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:

1. Przez Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku lub Jego zastępce w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00,

2. W pozostałe dni w godzinach urzędowania od 7.30 - 15.30 lub przez wyznaczonych pracowników

3. Dyżurny KPP w Kraśniku codziennie przez całą dobę

 

        Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku i Jego zastępce zajmują się pracownicy Zespołu Ds. Prezydialnych, którzy urzędują w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku przy ul. Lubelska 83, numer telefonu: 81 826 22 15 .

        W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 23 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

        W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

        Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).

        Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.

        Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. rozporządzenia).

        Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

 

 

 Do Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 

 

  1. pisemnie:
  • drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku, ul. Lubleska 83, 23-200 Kraśnik,
  • składane u dyżurnego KPP w Kraśniku,
  1. za pomocą telefaksu (81-826 22 44),
  2. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: komendant.kppkrasnik@lu.policja.gov.pl
  3. ustnie do protokołu – uprawnionym do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku,

Metryczka

Data publikacji 08.05.2009
Data modyfikacji 26.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Mikołajek
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Mikołajek Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Mikołajek
do góry