Ewidencja i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

Ewidencja i rejestry

SEKCJA KRYMINALNA

- Dziennik podawczy sekretariatu Wydziału Kryminalnego

- Dziennik korespodencji jawnej sekretariatu wydziału Kryminalnego

- Rejestr śledztw i dochodzeń

- Rejestr czynnosci sprawdzajacych

SEKCJA PREWENCJI

1. SEKRETARIAT PREWENCJI

- Dziennik korespondencji jawnej sekretaratu / pionu

- Rejestr spraw o wykroczenia

- Rejestr wokand KPP Kraśnik

- Dziennik podawczy

- Skorowidz sprawców wykroczeń

- Książka druków ścisłego zarachowania (mandaty karne)

2. ZESPÓŁ DYŻURNYCH

- Rejestr niebieskich kart

- Rejestr kart PRD - 5

- Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

- Rejestr zatrzymanych dokumentów wprowadzonych do KSIP

- Rejestr zatrzymanych praw jazdy

- Książka ewidencji pobieranych przesyłek

- Rejestr wypadków drogowych

- Rejestr kolizji drogowych

- Książka służby konwojowej

- Książka kontroli osób zatrzymanych

- Książka doręczeń szygronogramów

- Skorowidz osób zatrzymanych w PDOZ

- Książka wydania broni z pododdziału

- Książka dyspozytora

- Książka ewidencji kluczy

- Książka wydarzeń ZIW

- Rejestr potwierdzeń zgłoszenia się osób skazanych

- Rejestr pobranej poczty specjalnej

- Rejestr zgłoszeń interwencji pirotechnicznej

- Rejestr wydanych identyfikatorów dla interesantów

- Rejestr rowerów znalezionych zabezpieczonych

- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

- Książka alarmów ćwiczebnych Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Kraśnik

- Rejestr zatrzymanych osób nieletnich w areszcie KPP Kraśnik

- Rejestr ewidencji osób wchodzacych do strefy bezpieczeństwa

- Rejestr badan stanu trzeźwości policjantów

- Książka kontroli KPP Kraśnik

- Ksiązka dyżurów kierownictwa KPP Kraśnik

- Książka nadzoru nad służbą prewencyjną

- Książka zespołu dyżurnych (Brudnopis - "Środek pomocniczy")

- Rejstr sprawdzeń KSIP

- Ksiażka przebiegu służby (Areszt)

- Książka pojazdów usuwanych oraz wydanie zezwoleń na odbiórpojazdów z parkingu

- Dziennik ewidencji telegramów

- Rejestr urządzeniem elektornicznym do badań stanu trzeźwości

SEKCJA RUCHU DROGOWEGO

- Dziennik podawczy WRD KPP Kraśnik

- Dziennik korespondencji jawnej WRD KPP Kraśnik

- Książka kontroli spraw przydzielonym policjantom WRD KPP Kraśnik

- Książka służby i odpraw WRD KPP Kraśnik

ZESPÓŁ DS. PREZYDIALNYCH

- Rejestr dzienników, książek i teczek

- Dziennik podawczy KPP Kraśnik

- Dziennik Podawczy Komisariatu i Posterunków Policji

- Dziennik korespodencji jawnej sekretariatu

- Rejestr skierowań na badania lekarskie i psychologiczne

- Rejestr nałożonych kar porządkowych w ramach czynności wyjaśniających o wykroczeniu

- Dziennik przepisów KWP

- Dziennik przepisów KPP

- Dziennik przepisów KGP

- Rejestr przyjęć interesantów

- Ewidencja wyjść w godzinach służby

- Książka narad kierownictwa KPP w Kraśniku

- Książka narad kierownictwa w KWP

ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

- Dziennik korespondencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą "Poufne" i "Zastrzeżone"

- Dziennik korespondencyjny dla dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajne" i "Ściśle Tajne"

- Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów dla dokumentów oznaczonych klauzulą "Ściśle Tajne", "Tajne", "Poufne", "Zastrzeżone"

- Dziennik wykonanych dokumentów /xero/

- Dziennik ewidencji wykonanych kopii

- Dziennik podawczy

- Książka doręczeń przesyłek mijescowych

- Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

- Rejstr akt postępowan sprawdzających

- Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

- Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych

Metryczka

Data publikacji 28.04.2009
Data modyfikacji 11.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Mikołajek
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Mikołajek Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Mikołajek
do góry