Dostęp do zasobów archiwalnych

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do zasobów archiwalnych KPP w Kraśniku

Zasób archiwalny

Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO powstały w latach 1965-1990 oraz zespół otwarty Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Całość dokumentów wytworzonych w latach 1945-1956 przez MO w Kraśniku została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

 

Udostępnienie akt może nastąpić do celów:

- służbowych,
- naukowo-badawczych,
- publicystycznych i innych.

 

 

Tryb udostępniania dokumentów

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

ul. Lubelska 83

 
 
 
 
 
Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:
 
1.      imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, oraz adres do korespondencji jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
2.      nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby    upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
3.   określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia,
4.   cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).
 
 
 
 
 
Do zgłoszenia załącza się upoważnienie dla osoby, o której mowa w punkcie 1 i 2 oraz zaświadczenie z uczelni w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych.
 
Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.
 
Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt resortu spraw wewnętrznych i administracji mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.
 

Zgodę na udostępnienie akt przechowywanych we wszystkich archiwach resortu spraw wewnętrznych i administracji wydaje osobom prawnym i fizycznym dla celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź osoby przez niego upoważnione. Zgodę na udostępnienie akt archiwalnych sprzed lat trzydziestu wydaje Komendant Główny Policji jeżeli nie zawierają one wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową bądź zawierały taką tajemnicę, lecz obecnie nie wymagają ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie  informacji niejawnych  (tekst jednolity  Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631), a ich ujawnienie  nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 
Akta udostępnia się w wyłącznie w siedzibie Archiwum Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Lublinie, w obecności pracownika archiwum.
 
 
Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:
 
 
1. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, (Dz.U. z 2008 r. Nr 107, poz.697);
 
2. Zarządzeniu Nr 920 Komendy Głównej Ppolicji z dnia 11 września 2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji. 

Metryczka

Data publikacji 06.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Mikołajek
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Mikołajek Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Mikołajek
do góry